Друкувати
Однією з головних молитов у православ’ї є текст “Отче наш“, яку можна читати задля подолання будь-яких неприємностей. У цьому розділі зібрані Молитви Отче Наш на Польській мові з транскрипцією.

Зміст

  1. Молитва Отче Наш на Польській мові
  2. Молитва Отче Наш на Польській мові російська транскрипція
  3. Молитва Отче Наш на Польській мові латинська транскрипція
Молитва "Отче Наш" на Польській мові картинка

Молитва “Отче Наш” на Польській мові картинка

Молитва Отче Наш на Польській мові картинка (скачати).

Молитва “Отче Наш” на Польській мові текст

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.
Amen.

Молитва отче наш на Польській мові російська транскрипція

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе, них щи свíнчи и́ме Твóе!
Них пщи́йдже кролéство Твóе; них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.
Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;
и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;
и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!
Альбóвием Тво́е йе́ст Кролéство и моц, и хвáва на вéки вéков.
Áмен.

Молитва отче наш на Польській мові латинська транскрипція

Óyche nash, któriy yéstesh v niébe, nih shi svínchi ímie Tvóye!
nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;
nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.
Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;
i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;
i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!
Albóviem Tvóye yest Kroléstvo i mots, i hváwa na viéki viékov.
Ámen.

читайте також: Молитва “Отче наш” Українською, Молитва “Отче наш” Російською.

Рейтинг: 5 - 5 Голосов